Velkommen til Advokatlovutvalget

Nettsider 2 005

Advokatutvalget ble gitt i mandat å foreta en bred gjennomgang av regelverket for advokater og andre som yter rettshjelp. Den 19. mars 2015 overleverte utvalget sin utredning til Justis- og beredskapsdepartementet: NOU 2015: 3 Advokaten i samfunnet.

Hensikten med www.advokatlovutvalget.no har vært å ivareta kommunikasjonen med berørte aktører og andre med interesse for utvalgets arbeid. Utvalget takker for alle innkomne innspill.

Ettersom utvalget har avsluttet sitt arbeid, vil det ikke lenger bli gjort endringer på denne nettsiden. Siden vil bli tatt ned ca. 1. januar 2016.

Aktuelt / Siste nytt fra Advokatlovutvalget

 

15 des

Overlevering av NOU 19. mars 2015

Utvalget har fått opplyst fra Justis- og beredskapsdepartementet av overleveringen av utvalgets utredning (NOU) er planlagt